آموزش تنظيم اظهارنامه وتحرير دفاتر قانوني:

ريز برنامه درسي :

درپايان دوره مالي، يك حسابدار بايد توانايي انجام اصلاحات وبستن حسابهاي دائمي وموقت را داشته وبعد از تهيه ترازنامه وعملكرد سود وزيان، اظهارنامه مالياتي را مطابق با قوانين مالياتي مربوطه تنظيم نمايد
دراين دوره آموزش هاي مربوطه ارائه وكارآموز قادر به انجام يك پروژه مالي با اظهارنامه مالياتي وتلخيص موارد لازم مالياتي خواهد بود
دردوره آموزش تحرير دفاتر، كارآموز با آيين نامه تنظيم وتحرير ونگهداري دفاتر قانوني آشنا شده، انواع دفاتر (روزنامه /كل/...)را رويت واز طريق تحرير آنها مطلع گرديده وبا موارد رد دفاتر وتعلق جرايم آشنا خواهد شد.
 

 


نظرات و پیشنهاداتنام
نام خانوادگي
ايميل
تلفن
همراه
درخواستنظرپيشنهاد
متن


درصورت درخواست نرم افزار های تخصصی مشخصات خود را کامل قید کنید ویا با بخش فروش موسسه تماس حاصل فرمایید