شوراي عالي كار در جلسه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۳با حضور نمايندگان ۳ گروه (دولت، كارفرمايان و كارگران) در جلسه مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۲ ، پس از بحث و بررسي راجع به تعيين حداقل مزد سال ۱۳۹۴ مواردي رادر ۶ بند به شرح زير تصويب نمود.

اين مصوبات  در اجراي ماده ۴۱ قانون كار،بر اساس ضرورت انطباق هرچه بيشتر ميزان در آمد و هزينه هاي كارگران، و  هم چنين با توجه به مقتضيات بنگاه هاي توليدي ،كارفرمايان و شرايط اقتصادي جامعه  به تصويب رسيده اند.

۱- از اول سال ۱۳۹۴ حداقل مزد روزانه با نرخ يكسان براي كليه كارگران مشمول قانون كار ( اعم از قرارداد دائم  يا موقت) مبلغ ۲۳۷۴۷۵  ريال ( دويست و سي و هفت هزار و چهارصد و هفتاد و پنج ريال)  تعيين مي گردد. همچنين از اول سال ۱۳۹۴ ساير سطوح مزدي نيز روزانه ۱۷ در صد مزد ثابت يا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون كار) به نسبت آخرين مزد در سال ۱۳۹۳ افزايش مي يابد.

تبصره : با اعمال افزايش اين بند مزد شغل كارگران مشمول طرح طبقه بندي مشاغل مصوب وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و نيز مزد ثابت ساير كارگران نبايد از مبلغ ۲۳۷۴۷۵  ريال ( دويست و سي و هفت هزار و چهارصد و هفتاد و پنج ريال) بند (۱) كمتر شود.

۲- به كارگراني كه در سال ۱۳۹۴ داراي يكسال سابقه كار شده و يا يكسال از دريافت آخرين پايه سنواتي آنان گذشته باشد روزانه مبلغ ۱۰۰۰۰ ريال نيز به عنوان پايه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱: پرداخت مبلغ مربوط به پايه سنواتي كارگران مشمول طرح‌هاي طبقه بندي مشاغل مصوب وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي با در نظر گرفتن رقم فوق الذكر براي گروه يك با توجه به دستور العمل و جدول اعلامي توسط اداره كل روابط كار و جبران خدمت صورت مي گيرد.

تبصره۲: به كارگران فصلي به نسبت مدت كاركردشان در سال ۱۳۹۲ ميزان مقرر در اين بند يا تبصره يك آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.

تبصره۳: بر اساس مصوبه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ شورايعالي كار و در راستاي تقويت مهارت محوري و بهره مندي تمامي كارگران و در نتيجه رضايتمندي كارگران با سابقه، از ابتداي سال ۱۳۹۴ همه كارگران داراي قرار داد دائم و موقت مشمول قانون كار كه داراي يك سال سابقه كار شده و يا يك سال از دريافت آخرين پايه (سنوات) آنان در همان كارگاه گذشته باشد ، اعم از اينكه حق سنوات يا مزاياي پايان كار خود را تسويه حساب كرده باشند يا خير، مشمول دريافت پايه (سنوات) خواهند بود.

۳- بر اساس مصوبه مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۷شورايعالي كار و در جهت افزايش رضايتمندي كارگران و كارفرمايان و به منظور تثبيت و تسري به تمامي كارگران اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتداي سال ۱۳۹۴ كمك هزينه اقلام مصرفي خانوار به عنوان مزاياي رفاهي و انگيزه اي موضوع تبصره سه ماده ۳۶ قانون كار بابت هر كارگر (اعم از متاهل و يا مجرد) ماهانه ۱۱۰۰۰۰۰ ريال از سوي كارفرمايان به آنان پرداخت گردد.

۴- ضوابط مربوط به چگونگي نحوه اعمال افزايش مقرر در بند يك و تبصره يك بند (۲) در كارگاه هايي كه داراي طرح طبقه بندي مشاغل مي باشند و نيز در مورد كارگران كارمزدي و هم چنين چگونگي ارتقا طبقه شغلي به موجب دستور العمل هاي اداره كل روابط كار و جبران خدمت خواهد شد.

۵- مقررات اين مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجوياني كه در ايام تعطيلات تابستاني در سال ۱۳۹۴ به طور موقت در كارگاه ها اشتغال مي يابند نخواهد شد.

۶- واحدهاي مشمول قانون كار به منظور ايجاد رابطه هر چه بيشتر مزد و مزايا با بهره وري و توليد و ايجاد انگيزه بيشتر در بين كاركنان خود علاوه بر اجراي اين مصوبه مي توانند نسبت به افزايش و برقراري مزايا در قالب موافقت نامه هاي كارگاهي و پيمان هاي دسته جمعي و پس از تاييد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اقدام كنند.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دستورالعمل نحوه اجراي مصوبه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۳  شوراي عالي كار در مورد كارگاه هايي كه داراي طرح طبقه بندي مشاغل مصوب وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي باشند (شماره۲۴۵۶۵۹ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۳)

در اجراي بند ۴بخشنامه شماره۲۲۷۴۱۳  مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۳ وزير محترم وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موضوع مصوبه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ شوراي عالي كار، نحوه اجراي بخشنامه مذبوردر كارگاه هاي داراي طرح طبقه بندي مشاغل مصوب وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام مي دارد:
الف - نحوه اجراي بند يك بخشنامه راجع به افزايش مزد مبنابه مزد شغل

تمامي كارگران از ابتداي سال ۱۳۹۴ روزانه ۱۷ درصد (به نسبت آخرين كارمزد در سال ۱۳۹۳)  اضافه مي شودف به عبارت ديگر:

مزد شغل روزانه در سال ۱۳۹۴= ۱٫۱۷× آخرين مزد شغل روزانه در سال ۱۳۹۳

تبصره۱: با توجه به تكليف مقرر در تبصره بند يك بخشنامه ، چنانچه مزد شغل حاصل از اعمال افزايش فوق الذكر كمتر از ۲۳۷۴۷۵ ريال در روز شودف مبلغ ۲۳۷۴۷۵ ريال ملاك خواهد بود.

تبصره ۲: به ساير عناصري كه بر طبق دستورالعمل اجرايي طرح طبقه بندي يا عرف و رويه كارگاه جزء مزد تلقي شده و تا پايان سال ۱۳۹۳ برقرار گرديده اند (علاوه بر افزايشي كه بر روي مزد شغل ها ايجاد مي شود) بايستي از اول سال ۱۳۹۴ معادل ۱۷ درصد اضافه شود از قبيل مزد رتبه ، حق پست ، مزاياي سختي كار ، مزاياي ماندگار پست ، مزد سنوات گذشته (تا پايان سال ۱۳۹۳) و نظاير آنها. 

تبصره۳: همچنين در اجراي بند ۱ بخشنامه ،ضرايب جداول مزدي طرح هاي طبقه بندي مشاغل معادل ۱۷ درصد نسبت به ضرايب سال گذشته (سال ۱۳۹۳)، از ابتداي سال ۱۳۹۴ افزايش خواهد يافت.

ضمناً ضرايب مذكور ملاك تعيين مزد رتبه ، مزاياي حق پست ، مزاياي سختي كار ، مزاياي ماندگاري و غيره (براي كارگاه هايي كه داراي چنين مزايايي طبق طرح طبقه بندي مشاغل مي باشند.) در سال ۱۳۹۴ خواهد بود.  

ب: نحوه‌ اجراي تبصره ۱ بند ۲ بخشنامه راجع به نرخ پايه سنوات در سال ۱۳۹۴

جدول  مزد سنوات در گروه‌هاي بيست‌ گانه در سال ۱۳۹۴ به شرح ذيل است كه در اجراي تبصره يك بند ۲ بخشنامه شماره ۲۲۷۴۱۳مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۳ در مورد كارگراني كه از ۱/۱/۱۳۹۴ به بعد داراي يكسال سابقه خدمت باشند و يا يكسال از آخرين ترفيع آنان سپري شده باشد، متناسب با گروه شغلي مربوط معادل ريالي يك پايه با نرخ مقرر برقرار مي‌شود.

تبصره۱: مزد سنوات (پايه) كه در اجراي مصوبه اخير شورايعالي كار در سال ۱۳۹۴ و طبق جدول موضوع اين بند داده مي‌شود، مشمول افزايش ۱۷ درصد نمي‌شود.
تبصره ۲:در اجراي تبصره ۳ بند ۲ بخشنامه ۲۲۷۴۱۳  مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۳از ابتداي سال ۱۳۹۴همه كارگران داراي قرار داد دائم و موقت مشمول قانون كار كه داراي يك سال سابقه كار شده و يا يك سال از دريافت آخرين پايه (سنوات) آنان در همان كارگاه گذشته باشد ، اعم از اينكه حق سنوات يا مزاياي پايان كار خود را تسويه حساب كرده باشند يا خير، مشمول دريافت پايه (سنوات) خواهند بود.

ج: نحوه اجراي بند ۴ بخشنامه راجع به افزايش مزدناشي از ارتقاء:

در  واحدهايي كه داراي طرح طبقه بندي مشاغل مصوب وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي مي‌باشند، نحوه ارتقاء شغل كاركنان و احتساب افزايش مزد ناشي از آن‌، مطابق ضوابط مندرج در دستور العمل اجرايي طرح طبقه بندي مشاغل خواهد بود. 

در كارگارگاه‌هايي كه فاقد طرح طبقه‌ بندي مشاغل مصوب مي‌باشند، اضافه مزد ناشي از ارتقاء بايستي برابر ضوابط مزدي يا رويه‌هاي متداول كارگاه در گذشته تعيين و پرداخت شود.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جداول محاسبات حقوق و بيمه و ماليات:

سقف معافيت هاي مالياتي حقوق سال 94

سقف معافيت ماليات حقوق 94 ماهانه مبلغ 11،500،000 ريال

در بخش درآمدي بند الف تبصره ۹ لايحه بودجه سال ۹۴ آمده است:

سقف معافيت مالياتي موضوع ماده (۵۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران براي سال ۱۳۹۴، مبلغ يكصد و سي و هشت ميليون(۱۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال در سال تعيين مي‌شود و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ده‌درصد(۱۰%) و مازاد بر اين به نرخ بيست‌درصد (۲۰%) تعيين مي‌شود.

 

حقوق ماهيانه

 

حقوق ساليانه

درآمد مشمول ماليات سالانه پس از كسر معافيت

 

نرخ به درصد

 

ماليات سالانه

 

ماليات ماهانه

 

توضيحات

11،500،000

138،000،000

معاف

0

معاف

معاف

-

80،500،000

966،000،000

720،000،000

10 درصد

82،800،000

6،900،000

-

100،000،000

1،200،000،000

1،062،000،000

10 و 20 درصد

129،600،000

10،800،000

نسبت به مازاد

 

 

حداقل حقوق و مزاياي سال94

 

حداقل پايه حقوق قانون كار

 

ساعت

 

روزانه

 

ماهيانه

 

ساليانه

مزد

32،398

237،475

7،124،250

86،678،375

حق مسكن

-

13،333

200,000**

4،800،000

بن نقدي (خوار و بار)

-

36،667

1،100،000

13،200،000

اضافه كاري هر ساعت

45،357

 

 

 

عائله مندي تك فرزند

-

23،747

712،410

8،548،920

عائله مندي دو فرزند

-

47،495

1،424،850

17،098،200

عيدي

-

39،579

1،187،375

14،248،500

سنوات(مزاياي پايان كار)

-

19،789

593،687

7،124،250

**افزايش مبلغ حق مسكن رديف دوم جدول فوق هنوز به تاييد قطعي نرسيده است.
 

محاسبه بيمه حقوق سال94

 

حداقل پايه حقوق قانون كار

 

7%

 

20%

 

3%

 

30%

شش ماهه اول سال93

515،321

1،472،345

220،852

2،208،518

پنج ماهه دوم سال93

498،697

1،424،850

213،727

2،137،275

يك ماهه پايان سال93

482،074

1،377،355

206،603

2،066،032

حداقل دستمزد روزانه مبناي محاسبه بيمه سال94

حداكثردستمزد روزانه مبناي محاسبه بيمه سال94

237،475

1،662،325

 

راهنماي جامع و كاربردي حقوق و دستمزد : تنها كتاب كاربردي حقوق و دستمزد شامل : سرفصل حسابهاي حقوق و دستمزد ، تشريح سرفصل ها ،ايين نامه ها ، نحوه محاسبه ، ثبت هاي حسابداري حقوق ودستمزد ، فيش حقوق ،فرم هاي مرخصي ، ماموريت و كليه فرم ها و قوانين مربوطه در كتاب كتاب ويژه حقوق دستمزد :(جهت اطلاعات بيشتر به منوي مربوط به كتاب مشاور حساب مراجعه نماييد ) ارسال به سراسر كشور

--------------------------------------------

حداقل دستمزد سال93:

بر اساس مصوبه جديد شوراي عالي كار، حداقل دستمزد سال 93 مشمولان قانون كار از ۴۸۷۱۲۵ تومان به ۶۰۸۹۰۰ تومان افزايش يافت. همچنين حق بن نقدي ماهيانه به ۸۰ هزارتومان، حق مسكن ۲۰هزارتومان، سنوات روزانه ۵۰۰تومان، حق اولاد يكنفر ۶۰۸۸۸ تومان، و حداقل مزد روزانه نيز ۲۰۲۹۷ تومان تعيين و تصويب شد كه از ابتداي سال 93اجرا خواهد شد.
 
شوراي عالي كار پس از تصويب افزايش درصدي حداقل دستمزد سال 93 مشمولان قانون كار، ميزان افزايش دستمزد ساير سطوح شغلي (گروه هايي كه حداقل دستمزد بالاتر از مصوبه شوراي عالي كار دريافت مي كنند) را ۱۲ درصد ثابت و روزانه ۲۱۱۰ تومان تعيين و تصويب كرد.

جدول خلاصه حداقل حقوق مصوب شوراي عالي كار در سال1393

حداقل پايه حقوق قانون كار

ساعت

روزانه

ماهيانه

ساليانه

حقوق

27،690

202،970

6،089،100

74،084،050

حق مسكن

909

6،667

200،000

2،400،000

بن

3،638

26،667

800،000

9،600،000

اضافه كاري هر ساعت

38،766

 

----

 

----

 

----

عائله مندي تك فرزند

2،769

20،296

608،910

7،306،920

عائله مندي دو فرزند

5،538

40،592

1،217،820

14،613،840

عيدي

-

-

1،014،850

12،178،200

سنوات

 

 

507،425

6،089،100

 

محاسبه بيمه حقوق در سال1393

حداقل پايه حقوق قانون كار

7%

20%

3%

30%

ماههاي 31 روزه سال93

496،445

1،418،414

212،762

2،127،621

ماههاي 30 روزه سال93

482،237

1،377،820

206،673

2،066،730

ماه      29 روزه سال93

468،029

1،337،226

200،584

2،005،839

حداقل دستمزد روزانه مبناي محاسبه بيمه سال93

حداكثردستمزد روزانه مبناي محاسبه بيمه سال93

202،970

1،420،800

 
** طبق بخشنامه دستمزد مبناي كسر حق بيمه  مقرر گرديده ماهانه مبلغ800،000ريال بعنوان كمك هزينه اقلام مصرفي ، مزاياي رفاهي و انگيزه اي به كليه كاركنان دائم و موقت پرداخت گردد. لذا كارفرمايان مكلفندبه هنگام تنظيم صورت مزد مبلغ مذكور را در ستون مزاياي مشمول درج و حق بيمه متعلقه را بهمراه ساير اقلام پرداخت نمايند.
 

 

سقف معافيت هاي مالياتي حقوق 93

 

جدول ماليات بر در آمد حقوق سال 93 تا مبلغ 120 ميليون ريال در سال معاف ، مازاد 120 ميليون ريال در سال تا 7 برابر،به نرخ 10 درصد و مازاد بر اين ، به نرخ 20 درصد براي بخش خصوصي و دولتي و ساير بخش هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده ي 5 قانون محاسبات عمومي نعيين شود. (ارقام به ريال)

 

حقوق ماهيانه

 

حقوق ساليانه

درآمد مشمول ماليات سالانه پس از كسر معافيت

 

نرخ به درصد

 

ماليات سالانه

 

ماليات ماهانه

 

توضيحات

10،000،000

120،000،000

معاف

0

معاف

معاف

-

70،000،000

840،000،000

720،000،000

10 درصد

72،000،000

6،000،000

-

100،000،000

1،200،000،000

1،080،000،000

10 و 20 درصد

144،000،000

12،000،000

نسبت به مازاد

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جدول ۱۳ ساله افزايش حقوق كارگران

     

سال

حداقل دستمزد (تومان)

افزايش نسبت به سال قبل(درصد)

۱۳۸۰

56,790

۲۴

۱۳۸۱

69,846

۲۳

۱۳۸۲

85,338

۲۳

۱۳۸۳

106,602

۲۳

۱۳۸۴

122,592

۱۴

۱۳۸۵

150,000

۱۸

۱۳۸۶

183,000

۲۲

۱۳۸۷

219,600

۱۷

۱۳۸۸

263,520

۱۷

۱۳۸۹

303,000

۱۳

۱۳۹۰

330,300

۹

۱۳۹۱

389,700

۱۸

۱۳۹۲

487,125

۲۵

1393

608،900

۲۵

-----------------------------------------------------------------------------

حداقل دستمزد سال ۹۲:

حداقل دستمزد سال 92 كارگران در پي تصويب افزايش 25 درصدي دستمزد در شوراي عالي كار با 97 هزار و 425 تومان افزايش به 487 هزار و 125 تومان رسيد.
در حالي كه نشست سه‌جانبه‌ي نمايندگان تشكل‌هاي كارگري، كارفرمايي و دولت بر سر دستمزد سال 92 هم‌چنان ادامه دارد، افزايش 25 درصدي دستمزد كارگران در سال آينده تصويب شد.
اين رقم در مقايسه با حداقل دستمزد تعيين شده در اسفند سال گذشته كه 389 هزار و 700 تومان بود به 97 هزار و 425 تومان افزايش يافته است.
همچنين شوراي عالي كار درباره حق مسكن، و بن نقدي تعيين كرد كه اين موارد براي سال 92 افزايشي نداشته باشند. بر اين اساس ميزان بن نقدي كارگري ۳۵ هزار تومان و حق مسكن ۱۰ هزار تومان مانند دستمزد سال 91 تعيين شد.
محمد احمدي اظهار كرد: در جلسه‌ امروز شوراي عالي كار مصوب شد تا كارفرمايان پايه سنواتي همه‌ كارگران قراردادي كه يك سال سابقه‌ كار دارند را پرداخت كنند و از ابتداي سال آينده كارفرمايان مكلف به پرداخت پايه‌ سنواتي خواهند بود.
وي هم‌چنين از افزايش پايه سنوات روزانه به 300 تومان خبر داد و گفت: اين رقم امسال 250 تومان تعيين شده بود كه در جلسه‌ امروز شوراي عالي كار به 300 تومان افزايش پيدا كرد.
احمدي با اشاره به تصويب افزايش 25 درصدي دستمزد كارگران براي سال آينده افزود: در بخش ساير سطوح مزدي 10 درصد افزايش به اضافه 1984 تومان به تصويب رسيد.
اين عضو شوراي عالي كار در پاسخ به اين پرسش كه افزايش حق مسكن و بن كارگري در جلسه‌ امروز شورا به كجا رسيد، گفت: متاسفانه كارفرمايان زير بار افزايش حق مسكن نرفته‌اند. بن كارگري هم افزايش نيافت.
افزايش 25 درصدي دستمزد در جلسه‌ امروز شوراي عالي كار در شرايطي به تصويب رسيد كه طي هفته‌هاي گذشته مذاكرات متعددي ميان گروه‌هاي كارگري، كارفرمايي و دولت برگزار و پيشنهادات مختلفي از جانب دو طرف ارائه شد اما سرانجام پرونده‌ دستمزد سال 92 كارگران با رقم حداقل 487 هزار و 125 تومان بسته شد و كارفرمايان و كارگران با افزايش 25 درصدي دستمزد به توافق رسيدند.

*اصلاحيه جديد* نظر به درخواست كارگران و تشكل‌هاي ذي‌ربط مبني بر انطباق هرچه بيشتر دريافتي كارگران با معيشت خانوار كارگري و همسو با اهداف و سياست‌هاي دولت در راستاي افزايش قدرت خريد كارگران و در اجراي مصوبه دويست و سي و يكمين جلسه شوراي عالي كار مورخ ۷/۵/۱۳۹۲ و پيرو بند ۳ بخشنامه شماره ۲۱۵۲۱۰ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ مبلغ كمك هزينه اقلام مصرفي خانوار بابت هر كارگر (اعم از مجرد يا متأهل) از ماهانه ۳۵۰۰۰۰ ريال به مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ريال در ماه افزايش يافته و لازم است از تاريخ ۱/۵/۱۳۹۲ توسط كارفرمايان به كارگران پرداخت شود.

جدول خلاصه حداقل حقوق مصوب شوراي عالي كار در سال1392

حداقل پايه حقوق

قانون كار

ساعت

روزانه

ماهيانه

ساليانه

 

حقوق

22،152

162،375

4،871،250

58،455،000

 

حق مسكن

455

3،333

100،000

1،200،000

 

با اصلاحيه  **بن

2،274

16،667

500،000

6،000،000

 

اضافه كاري هر ساعت

31،000

----

----

----

 

     عائله مندي تك فرزند

2،215

16،238

487،125

5،845500

 

عائله مندي دو فرزند

4،430

32،476

974،250

11،691،000

 

عيدي

3،692

27،063

811،875

9،742،500

 

سنوات

1،846

13،531

405،938

4،871،250

 

پايه سنوات

 

 

 

 

3،000

ساير سطوح مزدي

 

19480 +10%

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

محاسبه بيمه تامين اجتماعي در سال1392

حداقل پايه حقوق قانون كار

7%

20%

3%

30%

شش ماهه اول سال92

352،354

1،006،725

151،009

1،510،088

شش ماهه دوم سال92

340،988

974،250

146،138

1،461،375

حداقل دستمزد روزانه مبناي محاسبه بيمه سال92

حداكثردستمزد روزانه مبناي محاسبه بيمه سال92

 

162،375

1،136،600

 

 

جدول ۱۳ ساله افزايش حقوق كارگران

     

سال

حداقل دستمزد (تومان)

افزايش نسبت به سال قبل(درصد)

۱۳۸۰

56,790

۲۴

۱۳۸۱

69,846

۲۳

۱۳۸۲

85,338

۲۳

۱۳۸۳

106,602

۲۳

۱۳۸۴

122,592

۱۴

۱۳۸۵

150,000

۱۸

۱۳۸۶

183,000

۲۲

۱۳۸۷

219,600

۱۷

۱۳۸۸

263,520

۱۷

۱۳۸۹

303,000

۱۳

۱۳۹۰

330,300

۹

۱۳۹۱

389,700

۱۸

۱۳۹۲

487,125

۲۵

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جدول مزد طرح هماهنگ طبقه بندي مشاغل شركت هاي خدماتي، پشتيباني و فني مهندسي

در مورد كارگران با قرارداد موقت (محدود) براي اجرا در سال 1392 به شرح جدول زير است

گروه شغلي

مزد شغل (روزانه)- ريال

مزد ماهيانه-ريال

پايه‌سنواتي‌روزانه-ريال

1

162375

4871250

3000

2

163152

4894560

3100

3

163928

4917840

3200

4

164706

4941180

3300

5

165485

4964550

3400

6

166519

4995570

3500

7

167555

5026650

3600

8

168592

5057760

3700

9

169887

5096610

3800

10

171183

5135490

3900

11

172736

5182080

4000

12

174291

5228730

4100

13

175846

5275380

4300

14

177916

5337480

4500

15

179987

5399610

4700

16

182065

5461950

4900

17

184652

5539560

5100

18

187243

5617290

5200

19

190350

5710500

5500

20

193460

5803800

5700

 

جدول معافيت مالياتي حقوق سال92 :

هنوز بطور رسمي از اداره دارايي اعلام نگرديده ولي در رسانه ها بصورت زير اعلام شده است

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به بخش‌هاي درآمدي لايحه بودجه سال جاري سقف معافيت مالياتي را به ۱۰۰ ميليون ريال در سال افزايش دادند.

به گزارش خبرنگار پارماني ايسنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تصويب كردند سقف معافيت مالياتي موضوع ماده ۵۲ قانون برنامه پنجم توسعه براي سال ۱۳۹۲ مبلغ ۱۰۰ ميليون ريال در سال تعيين مي‌شود.

اعضاي كميسيون تلفيق اين مبلغ را ۷۲ ميليون ريال به تصويب رسانده بودند. ولي پس از بحث و بررسي مجلس مبلغ ۷۲ ميليون ريال به ۱۰۰ ميليون ريال افزايش يافت بدين ترتيب سقف معافيت مالياتي از ۶۰۰ هزار تومان به ۸۳۰ هزار تومان در ماه افزايش يافت.

 

جدول معافيت مالياتي حقوق ودستمزد در سال 1392

 

حقوق ماهانه

 

حقوق سالانه

 

حقوق سالانه

مشمول ماليات

 

 

نرخ مالياتي

كاركنان بخش غير دولتي

 

ماليات سالانه

 

ماليات ماهانه

 

8,333,333

 

100,000,000

 

0

 

0

 

0

 

0

 

10,000,000

 

120,000,000

 

20,000,000

 

10

 

2,000,000

 

166,667

 

10,500,000

 

126,000,000

 

26,000,000

 

10

 

2,600,000

 

216,667

 

11,000,000

 

132,000,000

 

32,000,000

 

10

 

3,200,000

 

266,667

 

11,200,000

 

134,400,000

 

34,400,000

 

10

 

3,440,000

 

286,667

 

11,600,000

 

139,200,000

 

39,200,000

 

10

 

3,920,000

 

326,667

 

11,800,000

 

141,600,000

 

41,600,000

 

10

 

4,160,000

 

346,667

 

11,833,333

 

142,000,000

 

42,000,000

 

10

 

4,200,000

 

350,000

 

12,666,667

 

152,000,000

 

52,000,000

 

10,20

 

6,200,000

 

516,667

 

13,500,000

 

162,000,000

 

62,000,000

10,20

 

 

8,200,000

 

683,333

 

14,500,000

 

174,000,000

 

74,000,000

10,20

 

10,600,000

 

883,333

 

15,200,000

 

182,400,000

 

82,400,000

10,20

 

12,280,000

 

1,023,333

 

16,000,000

 

192,000,000

 

92,000,000

10,20

 

14,200,000

 

1,183,333

 

16,666,667

 

200,000,000

 

100,000,000

10,20

 

15,800,000

 

1,316,667

 

17,500,000

 

210,000,000

 

110,000,000

 

10,20,25

 

18,300,000

 

1,525,000

 

20,000,000

 

240,000,000

 

140,000,000

 

10,20,25

 

25,800,000

 

2,150,000

 

23,000,000

 

276,000,000

 

176,000,000

 

10,20,25

 

34,800,000

 

2,900,000

 

25,000,000

 

300,000,000

 

200,000,000

10,20,25

 

40,800,000

 

3,400,000

 

26,500,000

 

318,000,000

 

218,000,000

10,20,25

 

45,300,000

 

3,775,000

 

28,000,000

 

336,000,000

 

236,000,000

10,20,25

 

49,800,000

 

4,150,000

 

29,166,667

 

350,000,000

 

250,000,000

10,20,25

 

53,300,000

 

4,441,667

 

35,000,000

 

420,000,000

 

320,000,000

 

10,20,25,30

 

74,300,000

 

6,191,667

 

50,000,000

 

600,000,000

 

500,000,000

10,20,25,30

 

128,300,000

 

10,691,667

 

70,000,000

 

840,000,000

 

740,000,000

10,20,25,30

 

200,300,000

 

16,691,667

 

91,666,667

 

1,100,000,000

 

1,000,000,000

10,20,25,30

 

278,300,000

 

23,191,667

 
----------------------------------------------------

حسابداري ويژه حقوق و دستمزد:

شامل :

سرفصلهاي(كدينگ) حقوق ودستمزد مجموعه هاي كوچك (فروشگاهي) ومجموعه هاي بزرگ(شركتها ، صنايع بزرگ)

فرم هاي كاربردي حقوق شامل : فرم فيش حقوقي،  فرم مرخصي ،  فرم ماموريت ، فرم تسويه حساب پرسنل

قراردادهاي  پرسنلي

آيين نامه پرسنلي

قوانين كار، ماليات ، بيمه و قوانين مرتبط با حقوق

ثبت هاي حسابداري حقوق

+ مجموعه قوانين تامين اجتماعي + اداره كار-

---جهت تهيه اين مجموعه با ارزش كليك كنيد --

--------------------------------------------------------


نظرات و پیشنهاداتنام
نام خانوادگي
ايميل
تلفن
همراه
درخواستنظرپيشنهاد
متن


درصورت درخواست نرم افزار های تخصصی مشخصات خود را کامل قید کنید ویا با بخش فروش موسسه تماس حاصل فرمایید